- utazási csomagok esetén -


I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A „Jet Travel” Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B. ép. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-063771, nyilvántartásba vételi szám: R00334/1992/1999, telefonszám: +36 1 2092110, a továbbiakban: Jet Travel) által szervezett utazásokra az utazási szerződésről szóló 281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Utevr.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – különösen annak az utazási szerződésről rendelkező 6:254 §-a –, továbbá az Utazási Szerződésben foglaltak az irányadóak.

2. A jelen Általános Utazási Feltételekben nagybetűvel írt fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:
Felek: az Utas és a Jet Travel együttesen.
Utazási Szerződés: olyan szerződés, amely alapján a Jet Travel meghatározott utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására köteles, az Utas a szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles. Az Utazási Szerződés az Egyedi Utazási Feltételekből, az Általános Utazási Feltételekből, valamint valamennyi egyéb, mellékletként csatolt dokumentumból (így különösen Útleírás és Speciális Utazási Feltételek) áll.
Utas: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Jet Travel szolgáltatásainak igénybevétele érdekében a Jet Travellel Utazási Szerződést köt.

II. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1. Az Utazási Szerződés akkor jön létre, amikor a Felek aláírják az Egyedi Utazási Feltételeket.

2. Ha a jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt a Jet Travel csak feltételesen fogadta el, az Utazási Szerződés csak akkor lép hatályba, ha az adott feltétel teljesül. Amennyiben az adott feltétel nem teljesül, úgy az Utazási Szerződés nem lép hatályba, és a Jet Travel az előleget az Utas részére visszafizeti.

3. A Jet Travel által nyújtott szolgáltatások részleteit és adatait (így különösen azok időpontját, helyét, díját, az igénybevétel feltételeit) a Felek által aláírt Egyedi Utazási Feltételek és/vagy a mellékletként csatolt Útleírás tartalmazza.

III. RÉSZVÉTELI DÍJ

1. Az Utas az Egyedi Utazási Feltételek aláírásával egyidejűleg a Jet Travelnek a részvételi díj 40%-át mint előleget megfizeti. A Felek ennél magasabb összegű előlegben is megállapodhatnak az Egyedi Utazási Feltételekben, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb kötelezettséget ró a Jet Travelre.

2. Az Utasnak az utazás megkezdése előtt 30 (harminc) nappal a teljes részvételi díjhátralékát ki kell egyenlítenie. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Jet Travel és a külföldi közreműködő közötti szerződés ennél korábbi időpontot tesz indokolttá. Erről a Jet Travel tájékoztatja az Utast. Ugyanezen időpontban esedékes a jelentkezéskor megrendelt kapcsolódó szolgáltatások díjának kiegyenlítése (fakultatív programok, balesetbiztosítás stb.) is a Jet Travel által kiállított számla ellenében.

3. A Jet Travel a részvételi díjhátralék esedékességéről külön értesítést nem küld. Az Utas tudomásul veszi, hogy a díjhátralék fizetési határidejének eredménytelen lejárta után a Jet Travel az Utazási Szerződést jogosult egyoldalúan megszüntetni, abban az esetben is, ha a foglalást már a Jet Travel az Utas részére visszaigazolta.

4. Amennyiben a jelentkezés az utazást megelőző 30 (harminc) napon belül történik, a fenti díjak teljes összegét a jelentkezéskor kell befizetni.

5. A Jet Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

IV. MEGNÖVEKEDETT KÖLTSÉGEK

1. Az Utas által az Utazási Szerződés alapján fizetendő díjat a Jet Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 (húsz) nappal a költségnövekedés mértékével arányosan megváltoztathatja, amennyiben:
- a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
- az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
- deviza forintárfolyamának
változása ezt a Jet Travel részéről indokolttá teszi.

2. A díjemelés indokát a Jet Travel az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban (levél, email, telefax) közli. A Jet Travel a részvételi díjat oly módon emeli, hogy az eredetileg befizetett részvételi díjat arányosan megemeli a fenti okokból megemelkedett költségek összegével. A Jet Travel ennek megfelelően az eredetileg befizetett részvételi díj és a megemelt részvételi díj különbözetéről számlát állít ki az Utas részére.

3. Amennyiben a fentiekben részletezett díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, a Jet Travel az Utast erről haladéktalanul értesíti, és az Utas az értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül választása szerint írásban elállhat az Utazási Szerződéstől, vagy elfogadhatja a díjemelést. Amennyiben az Utas elfogadja a díjemelést, úgy a Felek írásbeli megállapodásukkal módosítják az Utazási Szerződést. Amennyiben az Utas eláll az Utazási Szerződéstől, a Jet Travel visszafizeti az addig befizetett részvételi díjat az Utasnak.

4. A fenti IV/3. pont rendelkezései megfelelően irányadóak abban az esetben is, ha a Jet Travel az Utazási Szerződés lényeges feltételét rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani.

V. AZ UTAS ELÁLLÁSA

1. Az Utas az Utazási Szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban bármikor elállhat. Ha az Utas az utazás megkezdése előtt 35 (harmincöt) napon belül az Utazási Szerződéstől a saját érdekkörében felmerült okból eláll, Megrendelő bánatpénz fizetésére köteles az alábbiak szerint. Ha az elállás az utazás előtti
- 35 - 30. napon történik, a részvételi díj 50%-át,
- 29 - 0. napon történik, a részvételi díj 100%-át, kell az Utasnak bánatpénzként megfizetnie.
Az Utas akkor is köteles a bánatpénzt a fentiek szerint megfizetni, ha az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud az utazáson részt venni.

2. A Jet Travel nem követelhet bánatpénzt az Utastól az Utas IV/3. és IV/4. pont szerinti elállása esetén.

3. Az elállási szándékát az Utasnak személyesen vagy írásban, ajánlott levélben kell jeleznie a Jet Travel részére.

4. Az elállás időpontja alatt azt az időpontot kell érteni, amikor az elállás ténye a Jet Travel tudomására jut a fenti V/3. pontban meghatározott módon.

VI. A JET TRAVEL ELÁLLÁSA

1. A Jet Travel az Utazási Szerződés teljesítésétől az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 (húsz) nappal tett írásbeli nyilatkozattal elállhat.

2. Ha a Jet Travel nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el au Utazási Szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy amennyiben a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Jet Travel a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére köteles. Amennyiben a fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Jet Travel köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni.

3. Amennyiben a Jet Travel nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az Utazási Szerződéstől, a fenti 2. pontban foglaltakon túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát is megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha (i) a Jet Travel elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy (ii) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a Jet Travel elállásáról az Utast írásban, az Utazási Szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

VII. HIBÁS TELJESÍTÉS

1. A Jet Travel felel az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért.

2. Amennyiben a Jet Travel szerződésszerű teljesítését vis maior akadályozza, úgy a szolgáltatás ezen okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a Jet Travel nem vállal felelősséget. Nem felel továbbá a Jet Travel a hibás teljesítésből eredő károkért, ha az nem a Jet Travel érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza, így különösen, ha az az Utas vagy olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibás teljesítést a Jet Travel ésszerű elvárhatóság mellett sem látta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.

3. Amennyiben a Jet Travel az Utazási Szerződésben vállalt valamely szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, úgy lehetőség szerint megfelelő helyettesítő szolgáltatást ajánl fel az Utas részére. Ha a Jet Travel helyettesítő szolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, a Jet Travel – amennyiben az Utas erre igényt tart – köteles az Utast az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre szállítani, ennek költségeit viselni és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni.

4. Az Utazási Szerződés hibás teljesítése esetén az Utas köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul írásban közölni. A kifogás késedelmes és nem szerződésszerű előterjesztéséből eredő károkért az Utas felel.

5. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles a Jet Travelt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az Utas közvetlenül a Jet Travelt köteles tájékoztatni.

6. A Jet Travel felhívja az Utas figyelmét arra, hogy a kifogást tartalmazó jegyzőkönyv kizárólag az Utas panaszainak a rögzítésére és nem az esetleges hibáknak a Jet Travel általi elismerésére szolgál. A jegyzőkönyvbe foglalt tények, észrevételek, stb. nem jelentik az Utas panaszában foglaltaknak a Jet Travel általi elismerését és nem minősülnek jogról való lemondásnak.

7. A Felek megállapodnak, hogy a Jet Travelnek az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj kétszeresének megfelelő összegben korlátozzák. A Jet Travel továbbá elmaradt haszonért, következményi vagy közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

VIII. A SZOLGÁLTATÁSOK MÓDOSÍTÁSA

1. A Jet Travel az általa vállalt utazási szolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében fenntartja a jogát az Utazási Szerződésben rögzített közlekedési, utazási, vendéglátási, szállodai (szálláshely) vagy egyéb utazási szolgáltatások minőségének azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásokkal való felcserélésére, illetve megváltoztatására, valamint a programok azonos, vagy magasabb értékű programokkal való felcserélésére, illetve megváltoztatására.

2. Amennyiben a VIII/1. pont alapján nyújtott új szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át.

IX. LÉGI FUVAROZÁS

1. Az Utas szállítása repülőgéppel is történhet. Az ilyen szolgáltatás teljesítésére a légi személyszállításra vonatkozó jogszabályok és szerződési feltételek az irányadóak.

2. A légi fuvarozásra vonatkozó előírások értelmében a Jet Travel fenntartja magának a jogot az érkezési és indulási időpontok, a menetrend, az útvonal és a megadott légitársaság változtatására.

3. A repülőgépjárat kiesése, vagy technikai okból történő kimaradása esetén a Jet Travel nem köteles a szállítást autóbusz, vonat, hajó vagy más személyszállítási eszköz igénybevételével teljesíteni.

4. A repülőutakkal kapcsolatban a légitársaságok légi személyfuvarozásra vonatkozó valamennyi feltételét és szabályzatát az Utas az utazási szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan az Utazási Szerződés aláírásakor megismerte, és azt az Utazási Szerződés részeként magára nézve kötelezőnek fogadja el.

5. A Jet Travel tájékoztatja Utasait, hogy az úti csomag (poggyász) súlya általában chartergépen legfeljebb 15 kg, menetrendszerinti gépen legfeljebb 20 kg lehet, azonban ez az előírás egyes légitársaságoknál szigorúbb is lehet. Túlsúly csak menetrendszerinti gépen lehetséges, melyért az Utasnak a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie.

6. A Jet Travel felel az utazás során felhasználásra kerülő repülőjegyeknek a megrendelés szerinti utazásra történő felhasználásának az alkalmasságáért.

7. A Jet Travel tájékoztatja az Utast arról, hogy a légitársaságok által biztosított repülőjegyek módosítására, lemondására az egyes légitársaságok által kiadott szabályok vonatkoznak, amelyek eltérnek a Jet Travel jelen Általános Utazási Feltételekben rögzített feltételeitől.

8. A Jet Travel a repülőjárat késésével, törlésével, illetőleg a repülőúttal kapcsolatos bármilyen módosítással (légitársaság-változás, repülőgépcsere, közbeeső leszállás) kapcsolatosan felmerült kár esetére minden felelősségét kizárja. Ugyancsak kizárja felelősségét az Utas poggyászának a súlyával kapcsolatos légitársaságonként eltérő rendelkezésekből adódó, valamint a poggyász késéséből és elvesztéséből eredő kártérítési igények esetére.

9. Az Utas köteles az utazáshoz szükséges személyes adatait az érvényes és az utazáshoz használt dokumentumban (útlevélben vagy személyi igazolványban) szereplővel megegyező módon megadni. A légitársaságok megtagadhatják a fuvarozást, amennyiben az azonosításra használt dokumentumban és a repülőjegyen eltérő adatok szerepelnek. A helytelen adatok megadásából származó károkért a Jet Travel nem vállal felelősséget.

10. Az Utas tudomásul veszi, hogy a kiállított repülőjegyek egyes kuponjai, szakaszai csak a kiállított sorrendben, folytatólagosan használhatók fel. Amennyiben tehát az Utas oda-vissza jeggyel vagy több utazási szakasszal rendelkezik, és a jegy valamely szakaszát nem használja fel („no-show”), úgy a légitársaság automatikusan törli a jegyhez tartozó foglalást, és a további szakaszoknál megtagadja az Utas szállítását. A Jet Travel ilyen esetekben nem tartozik felelősséggel az Utas felé.

11. A repülőjegyen szereplő indulási idő előtt általában legalább 2 órával meg kell jelenni a repülőtéren. Egyes repülőterek esetén ennél szigorúbb szabályok is előfordulhatnak. A járatra való bejelentkezés legkésőbbi megengedett időpontja légitársaságonként, repülőterenként és útvonalanként változhat. Ezen szabályok betartása az Utas kizárólagos felelőssége.

12. Az Utas tudomásul veszi, hogy a Jet Travel által igénybe vett légi fuvarozók felelősségét adott esetben nemzetközi egyezmények, így különösen a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló nemzetközi egyezmény (Magyarországon kihirdette: 2005. évi VII. törvény), valamint a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény (Magyarországon kihirdette: 1936. évi XXVIII. törvény) is korlátozhatja.

X. Titoktartás és adatvédelem

1. A Jet Travel az Utasoknak az Utazási Szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatait üzleti titokként, bizalmasan kezeli, azokat megőrzi, a vonatkozó adatvédelmi szabályokat betartja.

2. Az Utas az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Jet Travel az Utazási Szerződés teljesítéséhez szükséges módon és mértékben személyes adatait harmadik személyek javára továbbítsa.

XI. FELELŐSSÉG

1. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az Utas köteles gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Jet Travel vagy közreműködője (fuvarozó vállalat) átvette és annak tényét a fuvarozó vagy a Jet Travel igazolta.

2. A Jet Travel betegség-, baleset- és poggyászkár esetére – díjfizetés ellenében – az Utassal biztosítási szerződést köthet.

3. Az Utas teljes felelősségének tudatában nyilatkozik az utazásban résztvevő gyermekek születési dátumáról, amelyek feltételei az esetleges gyermekkedvezmények igénybevételének. A hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatközlésből eredő többletköltségek és károk megtérítése az Utast terheli.

4. A Jet Travel az Utast a jelentkezésekor tájékoztatja arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum, stb.) a Jet Travel vagy az Utas maga szerzi be. A Jet Travel az Utast tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási időpontokról. A határidőnek az Utas általi elmulasztása esetén az utazás az Utas érdekkörében felmerült okból meghiúsultnak tekintendő.

5. Az utazáshoz szükséges dokumentumok rendelkezésre állása az Utas felelőssége. A nemzetközi előírások általában a visszaérkezés dátumát követő további 6 hónapos érvényességet írnak elő az okmányok (útlevél, személyi igazolvány) esetében. Az Utas minden esetben köteles megfelelően tájékozódni az átszállási város országához és a célországhoz tartozó vízumszabályokat illetően. A Jet Travel nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget azért, ha az utazás a szükséges dokumentumok, vízum vagy egyéb utazási feltétel hiányában meghiúsul.

6. Az Utas egyebekben is köteles az utazás során az utazásra vonatkozó (útlevél, vám, vízum, deviza, egészségügyi, stb.) (jog)szabályokat betartani és előzetesen tájékozódni, különösen, ha az Utas nem magyar állampolgár. Ez utóbbi körülményre az Utas köteles a Jet Travel figyelmét felhívni. Ezen szabályok megszegéséből és az előírások be nem tartásából eredő költségek és károk megfizetése az Utast terheli.

7. Amennyiben az Utas az utazáshoz szükséges dokumentumok hiánya miatt nem tud elutazni, úgy az elállásnak minősül, és az Utas az V/1. pontban foglalt bánatpénz megfizetésére köteles.

8. A Jet Travel kizárja a felelősségét továbbá minden, az Utas saját hibájából felmerült kár esetére, így különösen abban az esetben, ha az Utas lekési a járatot, vagy nem jelenik meg a Jet Travel által az utazás lebonyolítása érdekében megjelölt időben és helyen (pl. repülőtér, busz- vagy vasúti pályaudvar stb.).

9. Amennyiben az Utas harmadik személy javára foglalja le az utat, a Jet Travel nem köteles vizsgálni, hogy az Utas a harmadik személy jogszerű képviselője-e. Ez esetben az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utast, azt követően pedig a harmadik személyt terhelik. Az Utas köteles az Egyedi Utazási Feltételekben megadni a Jet Travel szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő természetes személyek (résztvevők) adatait.

10. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Utas tartozik felelősséggel. Amennyiben bármely harmadik személy az Utas által okozott kár miatt a Jet Travellel szemben közvetlenül érvényesít igényt, úgy az Utas vállalja, hogy a Jet Travelt teljes körűen kártalanítja és helyette helytáll.

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Amennyiben a Jet Travel bármely okból nem teljesítené az Utas hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét, akkor az Utas a COLONNADE INSURANCE S.A. Magyarországi Fióktelepéhez fordulhat igényének érvényesítése érdekében, amely a Jet Travel részére az Utevr. szerinti vagyoni biztosítékot nyújtja.

2. A Jet Travel tájékoztatja az Utast, hogy a programjában közölt képek kifejezetten tájékoztató jellegűek és nem vállal felelősséget a képen rögzítettek változatlanságáért.

3. Amennyiben az Utazási Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy az Utazási Szerződés egyéb rendelkezései nem dőlnek meg, kivéve, ha a Felek az Utazási Szerződést az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.

4. Az Utazási Szerződésből származó vitás kérdéseket a Felek békés úton, peren kívül kötelesek rendezni. Amennyiben a vita ezúton történő rendezése sikertelenül zárul, úgy a Felek az általános szabályok szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak.

5. A jelen Általános Utazási Feltételek mellékletét képezi továbbá a Jet Travel Panaszkezelési Szabályzata, amely megfelelően irányadó az Utas és a Jet Travel közötti jogviszonyra.

6. Jelen Általános Utazási Feltételek a hatálybalépésüket követően megkötött Utazási Szerződésekre alkalmazandók.

Hatályba lép: Budapest, 2017. augusztus 1.Általanos Utazasi Feltételek letöltése