- Repülőjegyek megrendelése esetén -


1. Repülőjegy foglalása és a légi személyszállítási szerződés létrejötte

A jelen Általános Szerződési Feltételek megfelelően irányadók, amennyiben a megrendelő a repülőjegyet a Jet Travel irodájában személyesen vagy a Jet Travel e-mail címére küldött elektronikus levél útján foglalja le, illetve rendeli meg.

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában megrendelőnek minősül az a személy, aki a repülőjegyekre vonatkozó foglalást, megrendelést leadja a Jet Travel felé, és teljesíti az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket; utasnak pedig az a természetes személy minősül, aki a légi személyszállításra vonatkozó szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszi.

A megrendelő/utas tudomásul veszi, hogy a repülőjegyek fentiek szerinti megrendelése, foglalása során a Jet Travel csupán közvetítőként jár el, így a légi személyszállítási szerződés minden esetben a megrendelő/utas és az adott légitársaság között jön létre.

A légi személyszállítási szerződés a légitársaság és a megrendelő/utas között akkor jön létre, amikor a repülőjegy megrendelésre kerül. A létrejött légi személyszállítási szerződésre az adott légitársaság üzletszabályzatának feltételei és jegykiállítási szabályai az irányadók.

A légitársaságok a jegy módosításának, törlésének és árváltoztatásának a jogát fenntartják a jegy megvásárlásáig, így az ebből származó kellemetlenségekért a Jet Travel nem vállal felelősséget.

A repülő-viteldíjak csak a foglalás pillanatában rendelkezésre álló helyek alapján határozhatóak meg, az adott járat(ok)ra.

A Jet Travel a repülőjegyek és más utazási szolgáltatások biztosításáért szolgáltatási díjat számít fel. A díj a jegykiállítást követően nem téríthető vissza.

A viteldíj az indulási repülőtérről az érkezési repülőtérre történő légi szállítás díját tartalmazza. Magában foglalja a repülőjegy árát, az állami és repülőtéri adókat és illetékeket. A viteldíjat nem befolyásolja ezen összegek változása a jegyvásárlás napja és az utazás megkezdésének napja között.

Ha az utasnak egyazon útvonalra és/vagy időpontra több foglalása is van, minél hamarabb köteles töröltetni azt a foglalást, amelyikre nem lesz szüksége, ugyanis a légitársaság a dupla foglalásokat előzetes figyelmeztetés nélkül törli. Az ebből eredő károkért irodánk nem vállal felelősséget.

Amennyiben az utas nevére készült foglalás nem kerül törlésre és ugyanerre a névre, járatra és időpontra ismét készül foglalás, azt egyes légitársaságok pótdíjjal sújtják.
Az ebből eredő károkért irodánk nem vállal felelősséget, és az ilyen többletköltségeket továbbszámlázza a megrendelő felé.2. Utazási adatok megadása

Az utasok adatait az érvényes és az utazáshoz használt dokumentumban (útlevél, vagy személyi igazolvány) szereplővel megegyező módon kell megadni. A légitársaságok megtagadhatják a fuvarozást, amennyiben az azonosításra használt dokumentumban és a repülőjegyen eltérő adatok szerepelnek.

Az adatok megadása a felhasználó felelőssége. A foglalást követően küldött automatikus visszaigazolásban a felhasználó köteles a megadott utasadatokat ellenőrizni és pontatlanság esetén a Jet Travel-t haladéktalanul értesíteni. Helytelen adatok megadásából származó károkért a Jet Travel nem vállal felelősséget.3. Utazási dokumentumok

Az utazáshoz szükséges dokumentumok rendelkezésre állása az utasok felelőssége. A Jet Travel nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget azért, ha az utazás a szükséges dokumentumok, vízum vagy egyéb utazási feltétel hiányában meghiúsul.

A nemzetközi előírások általában a visszaérkezés dátumát követő további 6 hónapos érvényességet írnak elő az okmányok (útlevél, személyi igazolvány) esetében. Kérjük, minden esetben ellenőrizze az átszállási város országához és a célországhoz tartozó vízumszabályokat az adott ország(ok) külképviseletén!

További információkért keresse fel kollégánkat, vagy ellenőrizze a http://www.kulugyminiszterium.hu weboldalon.

A megnövekedett légiforgalom és a szigorodó biztonsági előírások miatt a repülőjegyen szereplő indulási idő előtt legalább 2 órával meg kell jelenni a repülőtéren. Egyes repülőterek esetén ennél szigorúbb szabályok is előfordulhatnak. A járatra való bejelentkezés legkésőbbi megengedett időpontja légitársaságonként, repülőterenként és útvonalanként változhat, ezért kérjük, utazása előtt érdeklődjön erről kollégáinknál vagy a légitársaság honlapján! Ezen szabályok betartása az utas kizárólagos felelőssége.
4. Foglalások és repülőjegyek felhasználása módosítása, visszatérítése

A megrendelő/utas tudomásul veszi, hogy a kiállított repülőjegyek egyes kuponjai, szakaszai csak a kiállított sorrendben, folytatólagosan használhatók fel. Amennyiben tehát az utas oda-vissza jeggyel vagy több utazási szakasszal rendelkezik, és a jegy valamely szakaszát nem használja fel ("no-show"), úgy a légitársaság automatikusan törli a jegyhez tartozó foglalást, és a további szakaszoknál megtagadja az utas szállítását. A Jet Travel ilyen esetekben nem tartozik felelősséggel a megrendelő/utas felé.

A foglalások, illetve a már kiállított repülőjegyek kizárólag a légitársaságok előírásainak megfelelően módosíthatók vagy válthatók vissza, általában ráfizetés ellenében. A foglalásokban az útvonal és az utasok neve általában nem módosítható.

Kérjük, változtatási, illetve lemondási szándékát minden esetben írásban jelezze felénk!

A módosítás, visszatérítés lehetőségéről és az esetlegesen felmerülő költségekről írásban tájékoztatjuk utasainkat, aminek elfogadását követően elvégezzük a kért változtatást, lemondást.

Amennyiben előre látható, hogy az utas nem fogja elérni a lefoglalt járatot, kérjük, legalább 2 órával indulás előtt jelezze a Jet Travel felé a módosítási kérelmet. Az időben érkező módosítási kérelmek még árdifferencia és módosítási díj ráfizetésével orvosolhatók. A 2 órán belüli, illetve a járat indulását követő kérelmek esetében a módosítás már csak új jegy vásárlásával lehetséges.

A legfontosabb feltételekről a foglalási rendszer nyújt tájékoztatást.

A repülőjegyek módosítása, visszatérítése külön szolgáltatásnak minősül, melyért a légitársasági díjakon felül a Jet Travel módosítási/lemondási díjat számít fel.
5. Fizetési lehetőségek

Az utasok repülőjegyét minden esetben a visszaigazolásban feltüntetett fizetési határidő letelte előtt kell megrendelni, mert a légitársaság automatikusan törli a meg nem rendelt foglalást.

A légitársaság a fizetési határidőt a foglalást követően is bármikor megváltoztathatja. Ilyen esetben ügyfeleinket emailben értesítjük a megváltozott határidőről.

A légitársaság a foglalást követően, a jegykiállításig bármikor visszavonhatja díjtételeit. Így – ha ritkán is – de előfordulhat, hogy a fizetési határidő lejárta előtt sem lehet biztosítani a visszaigazolásban megadott árat.

Árgaranciát a légitársaságok csak a kiállított repülőjegyekre adnak, ezért javasoljuk az azonnali megrendelést.
6. Repülőjegy átvétele

A lefoglalt és a fizetési határidőn belül kiegyenlített repülőjegyeket irodánk a foglalásban megadott átvételi mód szerint kézbesíti e-mailben vagy személyes fizetés esetén az irodában.

A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail fiók az elektronikus jegy fogadására alkalmas legyen. A Jet Travel az email fiók nem megfelelő működéséből eredő károkért nem vállal felelősséget.
7. Számlázás

A repülőjegyről szóló számlát a Jet Travel a kért számlázási névre és címre állítja ki, majd postán küldi a megrendelő részére. A számla – személyes fizetés esetén – a repülőjeggyel együtt kerül átadásra. Külön kérés esetén a számlát e-mailben is elküldjük.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Jet Travel által kiállított számviteli bizonylatok nem értelmezhetők akként, hogy a légi személyszállítási szerződés a megrendelő/utas és a Jet Travel között jönne létre. A megrendelő/utas a légi személyszállítás teljesítésével kapcsolatos bármely igényét kizárólag az érintett légitársasággal szemben jogosult érvényesíteni.

Számlamódosításra a számla kiállítást követően, 5.000,- Ft-os díj ellenében van lehetőség, a számla kiállítását követő 15 napon belül.
8. Felelősség

A Jet Travel önhibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események (vis maior: pl. természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk) esetén a teljesítés elmaradása miatt a megrendelő/utas nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.

A megrendelő/utas tudomásul veszi, hogy a Jet Travel a jelen szerződés teljesítése során csupán közvetítőként jár el, ennek megfelelően mindennemű felelősséget kizár a légi fuvarozást végző légitársaság hibás teljesítése esetére. A megrendelő/utas tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely kifogása merülne fel a légi személyszállítás teljesítésével kapcsolatban, úgy ezen igényét kizárólag közvetlenül a légi fuvarozóval szemben érvényesítheti.

A Jet Travel tájékoztatja a megrendelőt/utast, hogy a légi fuvarozók felelősségét adott esetben nemzetközi egyezmények, így különösen a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló nemzetközi egyezmény (Magyarországon kihirdette: 2005. évi VII. törvény), valamint a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény (Magyarországon kihirdette: 1936. évi XXVIII. törvény) is korlátozhatja.

A jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi továbbá a Jet Travel Panaszkezelési Szabályzata, amely megfelelően irányadó a megrendelő/utas és a Jet Travel közötti jogviszonyra.

Szerződéses partnereink – egyedi szerződésben – a fenti szabályoktól eltérhetnek, ha ebben külön megállapodtak. 


Hatályba lép: 2017. augusztus 1. napján


ÁSZF letöltése